In politiek Den Haag is het gebruikelijk dat het ministerie van Financiën in de aanloop naar de verkiezingen een ombuigingslijst opstelt. Die lijst omvat een opsomming van maatregelen waarmee een besparing op de overheidsuitgaven tot stand kan worden gebracht.

Financiën deelt deze lijst vertrouwelijk met de politieke partijen in de Tweede Kamer: die kunnen de lijst gebruiken bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s. De ombuigingslijst van mei 2016 is uitgelekt, waarop Financiën besloten heeft om de lijst openbaar te maken. De lijst noemt ook diverse maatregelen op fiscaal gebied.

De Ombuigingslijst 2016 noemt de navolgende – mogelijke – maatregelen op fiscaal terrein ter ondersteuning van de overheidsfinanciën:

 • een verhoging met 20% van alle boeten die de belastingdienst oplegt;
 • een verhoging van de aanmaningskosten;
 • het doorberekenen van de administratiekosten die de Belastingdienst maakt bij het opleggen en innen van boetes;
 • het doorbelasten van € 2,00 per gesprek met de Belastingtelefoon;
 • de grondslag voor de huur- en zorgtoeslag stellen op het inkomen van een eerder jaar;
 • een drempel invoeren voor de aftrek van periodieke giften;
 • het afschaffen van de middelingsregeling; Heeft u een sterk wisselend inkomen uit werk en woning? Dan betaalt u waarschijnlijk meer belasting dan wanneer u dat inkomen gelijkmatig verdeeld over een jaar krijgt. U kunt dan nu nog in aanmerking komen voor de middelingsregeling. Met middeling berekent u uw gemiddelde inkomen over 3 aaneengesloten kalenderjaren. Dit is het middelingstijdvak. Vervolgens berekent u hoeveel belasting u per jaar moet betalen. Zijn de nieuwe belastingbedragen lager dan die van de eerdere aanslagen? Dan heeft u
  mogelijk recht op een teruggaaf.
 • het afschaffen van de carry-forward van de persoonsgebonden aftrek; Kunt u de persoonsgebonden aftrek niet verrekenen door een negatief inkomen, dan kunt u dat in de komende jaren verrekenen.
 • het afschaffen van de 30%-regeling of het invoeren van een maximumgrondslag;
 • als u in Nederland komt werken, maakt u mogelijk extra kosten, de zogenoemde extraterritoriale kosten. Uw werkgever mag u een vrije (onbelaste) vergoeding geven voor de extraterritoriale kosten die u maakt. Ook mag uw werkgever u 30% van uw loon, inclusief vergoeding, belastingvrij verstrekken. Hiervoor is het niet nodig eventuele
  onkosten te bewijzen;
 • een earnings stripping-bepaling in de vennootschapsbelasting invoeren, waardoor rente niet aftrekbaar is voor zover het saldo van betaalde en ontvangen rente meer is dan een bepaald percentage van de commerciële winst vóór aftrek van rente en afschrijvingen.